PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

 

Spis treści  |  Uzasadnienie  |  1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

2. Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna na obszarze objętym wdrażaniem Planu

3. Zadania mające wpływ na poprawę sytuacji na terenie gminy Celestynów  |  4. Realizacja projektów

5. Powiązania projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu i województwa

6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego  |  7. Plan Finansowy  |  8. System wdrażania

projektów  |  9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej  |  10. Bibliografia

 

2. Aktualna sytuacja społeczno- ekonomiczna na obszarze objętym wdrażaniem Planu

2.1 Ogólne informacje o gminie

2.2 Środowisko przyrodnicze

2.3 Stan i funkcjonowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

2.4 Stan i funkcjonowanie środowiska kulturowego

2.5 Kierunki zagospodarowania przestrzennego – charakterystyka kierunków

2.6 Gospodarka

2.7 Sfera społeczna

 

 

Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna na obszarze objętym wdrażaniem Planu


 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 

6. ŚWIAT ROŚLINNY I ZWIERZĘCY

 

Świat roślinny

 

Duża część gminy zachowała cechy naturalnego lub seminaturalnego krajobrazu, co stanowi o jej znaczącej wartości przyrodniczej. Lasy zajmują 51% powierzchni gminy. Przeważają zbiorowiska borowe, takie jak bór sosnowy suchy, bór sosnowy świeży oraz bór mieszany. Znaczący udział w powierzchni lasów mają też bór mieszany wilgotny i bardzo cenny przyrodniczo bór bagienny. Lasy liściaste (grądy) występują w niewielkich ilościach. Ochroną objęto "Celestynowski Grąd" – fragment dobrze zachowanego lasu liściastego – grądu. Do bardzo cennych należą ols porzeczkowy, ols torfowcowy i niewielkie tereny łęgowe. Nie objęte dotąd ochroną zbiorowiska łęgowe znajdują się w dolinie Strugi i Strugi Majdan.

 

Osobliwością są liczne, a niestety zanikające na terenie kraju, zbiorowiska roślinności bagiennej i torfowiskowej: torfowisko wysokie, przejściowe i niskie. Dotychczas ochroną rezerwatową objęto "Żurawinowe Bagno" – fragment torfowiska wysokiego i przejściowego "Czarci Dół" – torfowisko wysokie z fragmentami otaczających go borów świeżych i bagiennych oraz "Bocianowskie Bagno" – bory świeże, wilgotne i bagienne ze stanowiskami roślinności torfowiskowej i bagiennej. Na uwagę zasługują również inne tereny tego typu. Cenne przyrodniczo torfowiska to dotąd nie objęte ściślejszą ochroną: Reguckie Bagno – torfowisko wysokie i Torfianka – jezioro potorofowiskowe (powstałe w miejscu eksploatacji torfu) otoczone łozowiskami. Dużym i niezwykle wartościowym przyrodniczo obiektem leśno-łąkowo-bagiennym jest również Bagno Całowanie – duży kompleks wilgotnych i świeżych łąk porośniętych trawami i turzycami, z niewielkim i obniżeniami po wyrobiskach torfu porośniętymi roślinnością bagienną. Znajdują się tutaj stanowiska niezwykle rzadkich gatunków roślin, takich jak: nasięźrzał wielkolistny i brzoza niska.

 

Niezwykle bogate przyrodniczo są zbiorowiska powstające na pograniczu terenów o skrajnie różnych warunkach glebowo-wodnych. Przykładem jest Kobyla Góra – bardzo bogate zbiorowiska roślinne powstałe na pograniczu wydmy i torfowiska.

 

Wśród ponad 200 gatunków roślin występujących na terenie gminy Celestynów 30 objętych jest ochroną całkowitą lub częściową. Do roślin całkowicie chronionych należą m.in. gnidosz królewski, irys syberyjski, kotewka orzech wodny, lilia złotogłów, mącznica lekarska, rosiczka okrągłolistna, storczyk bzowy i widłaki – jałowcowaty, torfowy i wroniec.

 

Na terenie gminy 35 drzew jest objętych ochroną jako pomniki przyrody. W większości są to dęby szypułkowe i nieliczne egzemplarze lipy drobnolistnej i sosny zwyczajnej.

 

Świat zwierzęcy

 

Duże kompleksy lasów, łąk i bagien stwarzają korzystne warunki do bytowania fauny. Wśród ssaków występuje ok. 16 gatunków chronionych, w tym wydra i gronostaj oraz dziki, samy i łosie. Te ostatnie niestety, w czasie swych wędrówek z południa na północ, często giną w kolizjach samochodowych. Bardzo liczną grupą są ptaki, z których aż 53 gatunki należą do rzadkich i bardzo rzadkich. Wiele z nich jest związanych z siedliskiem łąk i bagien, np. z Reguckim Bagnem, Torfianką, i Bagnem Całowanie. Na terenie opracowania występuje również kilka (6 gat.) znajdujących się pod ochroną gatunków gadów (m.in. jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata) i płazów (11 gat. – m.in. traszka zwyczajna, kumak nizinny, rzekotka drzewna), oraz grupa bezkręgowców (14 chronionych gatunków – m.in. czerwończyk fioletek, paź królowej, kozioróg dębosz) jak również wiele gatunków ryb (32 gat.). Istnienie wielu z wymieniony rzadkich gatunków zwierząt jest stale zagrożone w skutek ciągle narastającej antropopresji. Zmienia się sposób użytkowania gruntów, wzrasta poziom hałasu i wibracji w pobliżu dróg, narasta dewastacja i zmiany w środowisku wywołane negatywnym oddziaływaniem ruchu turystycznego.

 

Zobacz też:

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy  

 

 

 

 

 

Strona główna  |  Analiza–Raport o stanie Gminy Celestynów  |  Strategia Rozwoju gminy Celestynów